Terms & Conditions

Ondernemingsgegevens 

MVZ Beauty & Health BV

BTW: BE0798 205 674 

Commerciële benaming: Skin Secrets 

Bezembindersstraat 8

9990 Maldegem 

Info@skinsecrets.be 

TEL: 0498 21 15 82 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

 De e-commerce website van Skin Secrets met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Bezembindersstraat 8 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Skin Secrets moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Skin Secrets aanvaard zijn. 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

De aanbiedingen en de prijzen worden aangeduid in euro en zijn enkel geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. 

Tariefverlagingen of andere promotieaanbiedingen aangegeven op de verpakking van de bestelde producten zijn reeds verwerkt in onze verkoopprijzen vermeld op onze website. 

Enkel de prijs aangeduid op de site is van kracht tussen de contractpartijen. De prijzen vermeld aan het einde van het bestelproces geven de totaalprijzen, inclusief alle belastingen, alsook de leveringskosten en eventuele andere kosten. 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Skin Secrets niet. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv.  beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Skin Secrets. Skin Secrets kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4: Online aankopen 

Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst volgt verschillende stappen: elke stap wordt achtereenvolgens afgewerkt door de “klik” van een bevestigingsicoon. 

Het bestelproces volgt een logische en transparante weg die u kunt zien dankzij een hiervoor voorziene lay-out en grafische vormgeving. 

Wanneer u op een icoon klikt waarvan de aanduiding of presentatie een verbintenis meebrengt die iedere internetgebruiker kan begrijpen, bent u door uw klik gebonden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de iconen met de naam “Bestelling plaatsen”, “Betaling” of vergelijkbare benamingen. 

Het bestelproces geeft de mogelijkheid fouten te verbeteren.

Het bestelproces geeft de mogelijkheid gemakkelijk te begrijpen welke betaalmiddelen worden geaccepteerd, welke leveringswijzen worden voorgesteld en wat de kosten ervan zijn. 

Door op de knop “Betalen” te klikken plaatst U een vaste bestelling van de artikelen die zich in uw winkelwagen bevinden. De ontvangstbevestiging van de bestelling gebeurt onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging van de bestelling vormt geen bindende aanvaarding van de bestelling. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • via bankkaart 
  • via bank app

Skin Secrets is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

De koopovereenkomst wordt gesloten door het sturen van een e-mail van verzendbevestiging van de bestelling. Deze e-mail wordt verstuurd binnen de vier werkdagen nadat Wij uw bestelling hebben ontvangen. 

U verbindt zich ertoe te controleren of U deze e-mail van verzendbevestiging van de bestelling in uw mailbox heeft ontvangen, desgevallend ook in de spamfolder of junkfolder. 

Zodra de e-mail van verzendbevestiging van de bestelling verstuurd is verbinden wij ons ertoe de goederen te leveren op het leveringsadres opgegeven tijdens het bestelproces. 

De levering van het Goed gebeurt in een pakket, via de post, door tussenkomst van een door Ons ingeschakeld transportbedrijf op de leveringsplaats die U Ons heeft aangegeven. 

De leveringstermijnen zijn over het algemeen 2 tot 5 werkdagen behoudens bijzondere andersluidende vermelding op de Site of in geval van overmacht. 

U wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces geïnformeerd over eventuele leveringsbeperkingen/-problemen. 

Onze leveringen zijn gratis vanaf een zeker bedrag aangeduid op de Site bij de bestelling (na aftrek van de aankoop-/kortingsbonnen en vóór toepassing van de leveringskosten). Voor alle andere bestellingen, worden de leveringskosten gefactureerd overeenkomstig de informatie vermeld op de Site bij de bestelling. Elk risico van verlies of beschadiging van de Goederen wordt op U overgedragen bij uw inontvangstneming van de Goederen, dat wil zeggen dat U, of een door U aangeduide derde die niet de transporteur is, de Goederen fysiek in ontvangst neemt. 

Alle klachten met betrekking tot een gebrek van de geleverde Goederen, een onjuistheid in de hoeveelheden of een verkeerde referentie ten opzichte van de op de Site bevestigde bestelling, moeten na ontvangst van de Goederen worden gemeld op het adres vermeld bij de ‘‘ondernemingsgegevens’ van deze algemene voorwaarden. 

Deze clausule heeft geen invloed op het herroepingsrecht en de wettelijke garanties die u, indien van toepassing, in overeenstemming met deze voorwaarden geniet. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Skin Secrets. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Skin Secrets te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Skin Secrets. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag 

waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”; 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Skin Secrets, Bezembidnersstraat 8, 9990 Maldegem, tel: 0498 21 15 82, info@skinsecrets.be; via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Skin Secrets heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Skin Secrets, Bezembindersstraat 8 te 9990, Maldegem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Skin Secrets zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele, gesloten verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Skin Secrets alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Skin Secrets op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Skin Secrets wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Skin Secrets geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

Skin Secrets betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

De bestelling van de volgende Goederen geeft geen recht op herroeping:

  • De Goederen waarvan het zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid;
  • Goederen gefabriceerd volgens uw specificaties of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
  • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou kunnen worden overschreden.

Artikel 8: Klantendienst 

De klantendienst van Skin Secrets is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498 21 15 82, via e-mail op info@skinsecrets.be of per post op het volgende adres Bezembindersstraat 8, 9990 Maldegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Skin Secrets beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Skin Secrets zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 10: Privacy 

Zie privacy policy 

Artikel 11: Gebruik van cookies 

Zie cookie beleid 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Skin Secrets om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Skin Secrets Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 14: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Skin Secrets heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/. 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).